top of page

Assessment Centers & Graduate Trainee Προγράμματα

Έγινε ενημέρωση: 28 Ιουν 2022

Σοφία Κατσαρά, Senior HR ConsultantΜε τις αλλαγές στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων, τους διαφορετικούς τρόπους εργασίας και μια νέα γενιά υποψηφίων, την Generation Z, πολλά έχουν αλλάξει στην επιλογή των αποφοίτων στον εργασιακό χώρο.

Ολοκληρωμένα προγράμματα αξιολόγησης Graduate Trainees χρησιμοποιούνται από ολοένα και περισσότερους οργανισμούς τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση στις ίσες ευκαιρίες, στην αντικειμενική αξιολόγηση και σε ένα θετικό candidate experience.


Έρευνες δείχνουν ότι οι απόφοιτοι σήμερα επιζητούν μια διαδικασία, η οποία θα τους δώσει μια ρεαλιστική εικόνα της εργασίας που θα κληθούν να κάνουν και θα τους επιτρέψει να δείξουν τις δυνατότητές τους σε ένα πλαίσιο σχετικό με το ρόλο. Επιπλέον, ψάχνουν για μια αποτελεσματική διαδικασία πρόσληψης, η οποία θα προσφέρει μια θετική εμπειρία, και έναν οργανισμό που θα ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τους στόχους τους.


Καθώς η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη είναι συστατικά ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μία ισχυρής και σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι κάθε υποψήφιος/α αξιολογείται δίκαια και αντικειμενικά ως προς τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές του/της, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα και σωστά σχεδιασμένα προγράμματα αξιολόγησης με γνώμονα την αντικειμενικότητα στις αποφάσεις.


Η χρήση των Κέντρων Αξιολόγησης στα Graduate Trainee Προγράμματα


Σημαντικό και αναπόσπαστο, πλέον, μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης στα προγράμματα αυτά, αποτελούν τα Κέντρα Αξιολόγησης ως ένα τελικό στάδιο στην επιλογή των υποψηφίων. Οι εργοδότες επιλέγουν μικρές ομάδες υποψηφίων για να λάβουν μέρος σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης μίας ημέρας, συχνά με βάση τα αποτελέσματα των υποψηφίων σε τεστ γνωστικού δυναμικού, όπως είναι τα τεστ γλωσσικού, αριθμητικού και επαγωγικού συλλογισμού. Τα Κέντρα Αξιολόγησης αποτελούν μια από τις πιο έγκυρες και αξιόπιστες μεθόδους πρόβλεψης των δυνατοτήτων της μελλοντικής απόδοσης των εργαζομένων με βάση τα κριτήρια επιτυχίας (competencies) που έχει θέσει εξ’ αρχής ένας οργανισμός.


Σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν ένα εύρος δεξιοτήτων και συμπεριφορών σε διάφορα πλαίσια/ δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, με αλληλεπίδραση ή χωρίς, όπως είναι οι ομαδικές ασκήσεις, οι ασκήσεις ανάλυσης σεναρίου και παρουσίασης, οι δομημένες συνεντεύξεις κλπ. Οι αξιολογητές, με δομημένο τρόπο, εξετάζουν πώς αντιδράει το κάθε άτομο στις διαφορετικές καταστάσεις, πώς αλληλεπιδρούν οι υποψήφιοι σε ένα δομημένο εργασιακό πλαίσιο, αλλά και πώς αναλύουν τις καταστάσεις και καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αυτές οι ασκήσεις προσομοιάζουν καθήκοντα που σχετίζονται με την εργασία σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, επιτρέποντας στους υποψηφίους να επιδείξουν την ικανότητά τους σχετικά με τις απαιτήσεις της εργασίας και τους αξιολογητές να εκτιμήσουν με ακρίβεια τη μελλοντική τους απόδοση σε σχετικές εργασιακές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση βασίζεται στην παρατήρηση των συμπεριφορών του ατόμου. Η δυνατότητα παρατήρησης των πραγματικών συμπεριφορών σε συνθήκες προσομοίωσης καθιστούν αυτήν τη μεθοδολογία ως μια από τις πιο έγκυρες. Η αντικειμενική αξιολόγηση και επιλογή διασφαλίζεται μέσα από τη χρήση πολλαπλών μεθοδολογιών και με τη συμμετοχή περισσότερων του ενός αξιολογητών.


Στα πλαίσια των Graduate Trainee προγραμμάτων αξιολόγησης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε μια σειρά κρίσιμων επαγγελματικών ιδιοτήτων, όπως είναι η Eπικοινωνία, η Oμαδικότητα, η Aνάλυση, η Eυελιξία, η Προσαρμογή στις Αλλαγές, η Υπευθυνότητα κ.α. Από πολλαπλές σχετικές έρευνες προκύπτει ότι η έμφαση είναι πλέον στην Επικοινωνία και Συνεργασία με συναδέλφους, στην Καινοτομία και στην Αντιμετώπιση των Διαρκών Αλλαγών, ως οι δεξιότητες εκείνες που θα ενισχύσουν τη θέση ενός οργανισμού στο παρόν και θα τον οδηγήσουν με επιτυχία στο μέλλον.

Η κουλτούρα του οργανισμού και η ταύτιση με τους υποψηφίους


Ιδιαίτερα κρίσιμη αποδεικνύεται η ταύτιση που νιώθει το άτομο με τις Αξίες και την Κουλτούρα ενός οργανισμού, του υποψήφιου εργοδότη, καθώς είναι πιθανό να απορρίψει μία πρόταση απασχόλησης εάν κρίνει ότι δεν ταιριάζει στην αποστολή και κουλτούρα της εταιρείας.


Για τον λόγο αυτό, προτείνεται από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων π.χ. πριν την αίτηση ή τα τεστ γνωστικού δυναμικού, ή την ημέρα του Κέντρου Αξιολόγησης να πραγματοποιείται μία εταιρική παρουσίαση, η οποία θα περιλαμβάνει τις αξίες και την κουλτούρα του οργανισμού και τους τρόπους που αυτός επηρεάζει θετικά την κοινωνία. Είναι σημαντικό με αυτόν τον τρόπο να αναδειχθούν και οι ευκαιρίες των υποψηφίων να αναπτυχθούν και να προσφέρουν στο σκοπό αυτό, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι οι graduates θέλουν να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις προσωπικές τους αρχές και παρακινούνται από τις ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, την επίτευξη στόχων, την εποικοδομητική συνεργασία και το ενδιαφέρον τους για το ρόλο.


Η σημασία της δημιουργίας ενός Graduate Trainee Προγράμματος


Σε μια εποχή όπου όλα μπορούν να προβληθούν και να κριθούν, τα προγράμματα Graduate Trainee μας δίνουν τη δυνατότητα, τόσο να κρίνουμε, όσο και να κριθούμε. Το όφελος εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας, όπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι πολλαπλό. Αφενός οι αξιολογητές αποκτούν μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα των υποψηφίων μέσα από ρεαλιστικές διαδικασίες και αφετέρου, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον οργανισμό για τον οποίο έχουν κάνει αίτηση και να αποκομίσουν μία θετική εμπειρία αξιολόγησης, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να αποδεχτούν μια προσφορά εργασίας.


Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ιδιαίτερη αξία και θετικό αντίκτυπο έχει οι υποψήφιοι που έλαβαν μέρος να μη νιώσουν ξεχασμένοι. Είτε η αίτησή τους ήταν επιτυχής, είτε όχι, είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι οι προσπάθειές τους άξιζαν τον κόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή feedback αναφορικά με τη συνολική τους απόδοση στις μεθοδολογίες της διαδικασίας (π.χ. τεστ γνωστικού δυναμικού, ερωτηματολόγια προσωπικότητας, ασκήσεις προσομοίωσης, συνεντεύξεις). Έτσι, θα μπορέσουν να κατανοήσουν τα δυνατά τους σημεία, αλλά και τα σημεία βελτίωσης και η διαδικασία θα αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, τόσο για τα άτομα που επιλέχθηκαν από τον οργανισμό, όσο και για τα άτομα που τελικά θα ακολουθήσουν διαφορετική επαγγελματική πορεία.


Η σωστή ισορροπία μεταξύ γρήγορων, αποτελεσματικών, αντικειμενικών και ανθρώπινων διαδικασιών πρόσληψης είναι ζωτικής σημασίας στη σύγχρονη εποχή.Δείτε εδώ τι μπορεί να σας προσφέρει το Graduate Solution για να επιλέξετε γρήγορα τους ιδανικούς graduates και κατεβάστε τον οδηγό με τα 8 tips που ετοιμάσαμε για εσάς.
Comments


bottom of page